آموزش کلمات چشم به هم زدن و زل زدن

آیا می دانید نگاه کوتاه در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟ منظور از نگاه کوتاه در اینجا نگاه سرسری و گذرا است. در زبان فارسی اصطلاحات مختلفی مانند یک نظر دیدن یا سرسری دیدن این مفهوم را تداعی می کنند اما در زبان انگلیسی نیز برای بیان این حالت از فعل glance استفاده می شود. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید. ما به شما کمک می کنیم تا جلوتر از دیگران حرکت کنید.

Glance

فعل glance در زبان انگلیسی به معنی ( نگاه سریع انداختن ) به چیزی است:

.After the first ten minutes the interviewer started yawing and glancing at his watch

بعد از ده دقیقه اول ، مصاحبه کننده  شروع کرد به خمیازه کشیدن و نگاه کردن به ساعتش.

در زبان انگلیسی گفتاری از عبارات have / take a (quick) look  اغلب در موقعیتی استفاده می کنند که می خواهند ببینند آیا چیزی درست هست یا درست کار می کند، یا نه :

؟Could you just have a quick look at the engine for me

( آیا ) می توانی فقط یک نگاه به موتور ماشینم بیندازی؟

فعل glimpse ، یا کاربرد رایج تر آن در عباراتِ catch / get a glimpse of ، به معنی ( دیدن اتفاقی کسی یا چیزی در مدت زمانی کوتاه ) است :

He’d glimpsed her through the window as he passed.

موقعی که از آنجا می گذشت از پشت پنجره نگاهش افتاده بود به او.

.I can’t describe him well , I only caught a glimpse of him as he drove off

نمی توانم خیلی خوب توصیفش کنم فقط همان موقع که ( ماشین او ) حرکت کرد، یک لحظه چشمم به او خورد.

 

زل زدن

 

آیا برای شما هم پیش آمده است که بخواهید در مورد نگاه طولانی به شخص جمله ای را به زبان انگلیسی بیان کنید؟ به بیان دیگر نگاه طولانی به یک موضوع ( شخص، شی، گیاه و یا …) جذاب در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟ برای این منظور از ۴ فعل gaze ، stare ، gape و look در زبان انگلیسی استفاده می شود. در ادامه نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی برای استفاده از این افعال را به همراه مثال های کاربردی ببینید.

 Gaze

افعال gaze ، stare ، gape و look همگی بیانگر نگاه طولانی به شخص یا چیزی مشخص اند.

فعل gaze را وقتی به کار می بریم که به چیزی زیبا یا جالب توجه ، بدون آن که خود متوجه شده باشیم، چشم بدوزیم :

He stood gazing at Helen / at the breathtaking landscape.

ایستاده بود و به هلن / به آن منظره ی مبهوت کننده چشم دوخته بود.

فعل stare در زبان انگلیسی را زمانی به کار می بریم که مثلاً از فرط علاقه یا عصبانیت یا تأمل برای مدتی طولانی و بدون وقفه به کسی یا چیزی چشم بدوزیم:

.She stared at the page for several minutes, uncertain what to write

چند دقیقه خیره شده بود به صفحه ی کاغذ ، نمی دانست چه بنویسد.

?Why are you staring at me like that

چرا این جوری زلرده ای به من؟

فعل gape  را زمانی در زبان انگلیسی به کار می بریم که با دهان باز به چیزی نامنتظر یا تعجب انگیز چشم بدوزیم:

.He just stood and gaped as the building began to crumble

ایستاد و با دهان باز به ساختمان که همان موقع شروع کرد به فروریختن چشم دوخت.

دیدگاه ها